بخشنامه

  امتیاز کاربران

  ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
   

   

  حیطه فن آوری اطلاعات و فرابری داده ها:

   

       در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره560/93/206 مورخ 1393/1/20 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی(مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 1393/11/07 «دوره های آموزشی کارکنان دو لت در حوزه فناوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

   

    ماده1- اهداف

   

  -  گسترش بهره گیری از فناوری های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک

   

  - افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات کارکنان دولت

   

    ماده 2- دوره های آموزشی و مخاطبین دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:

   

    الف)مدیران ارشد

   

  مخاطبین این دوره ها: مدیران ارشد سازمان های دولتی در رده های روسای سازمان ها، معاونین و مدیران می باشند. این دوره ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات » می باشند. (پیوست الف، صفحات 1 تا 7)

   

    ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فناوری اطلاعات

   

  مخاطبین این دوره ها: مدیران و کارشناسان در رسته فناوری اطلاعات که براساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم افزار،شبکه و ...) دوره های آموزشی ذیل را طی می کنند:

   

         این دوره ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فناوری اطلاعات سازمانی،تحلیل و فناوری سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم افزار های آزاد/متن باز» می باشد. (پیوست ب، صفحات 8 تا 37)

   

    ج) عموم کارکنان دولت

   

       مخاطبین این دوره ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می باشند.

   

  این دوره ها شامل «مهارت های حرفه ای و اداری کار بارایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها» می باشد. (پیوست ج، صفحات 38 تا 49)

   

        تبصره: هر دستگاه می تواند با توجه به نیازها و ماموریت های خود دوره های اختصاصی فناوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تائید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ

   

   گردد. 

   

  استانداردها و ضوابط

   

   ماده3- آموزش های موضوع ماده 2 این بخشنامه، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، محسوب می شود.

   

  ماده4- برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقا و تمدید مدت مدیریت حرفه ای در پست های مدیریتی، گذراندن دوره های آموزشی بند (الف) موضوع ماده 2 این بخشنامه الزامی است.        

   

  تبصره:کسانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به پست مدیریتی منصوب گردیده اند، موظفند دوره های مذکور راحداکثر تا یکسال پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه طی نمایند.

   

  ماده 5- فراگیری دوره های آموزشی بند(ب) موضوع ماده 2 این بخشنامه، یرحسب نیازهای شغلی کارکنان دفاتر فناوری اطلاعات، به تشخیص دستگاه قابل اجرا می باشد.

   

  تبصره: فراگیری دوره های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2، با کدهای (ب1) و (ب2) جدول پیوست، برای مدیران فناوری اطلاعات الزامی است.

   

     

   

  مدیریت اجرا  

   

  ماده6- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مفاد این بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت، دوره های آموزشی فوق الذکر را در برنامه آموزش سالانه خود پیش بینی و اجرا نمایند. به نحوی که کارکنان مشمول، مهارت های لازم را در بهره گیری از فن آوری اطلاعات کسب نمایند.

   

  ماده7- دستگاه های اجرایی موظفند دوره های آموزشی (موضوع ماده 2 این بخشنامه) را طبق شرایط و محتوای مندرج دراین بخشنامه توسط مجریان ذیل که صلاحیت مدرسان آنان براساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( امورسیستم ها و دولت الکترونیک) محرز شده و دارای گواهینامه می باشند، برگزار نمایند.       

   

  مجریان

   

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

   

  موسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در دستگاه ها شرکت ها و آموزشگاه هایی که تائیدیه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات را دارا می باشند.

   

        تبصره1:دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(امور سیستم ها و دولت الکترونیک) ابلاغ خواهد شد.

   

        تبصره2: دستگاه های اجرایی جهت برگزاری دوره های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز می باشند، به شرط آنکه شخص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی براساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( امورسیستم ها و دولت الکترونیک) باشد.

   

  ماده 8- موسسات موضوع ماده 7 این بخشنامه مجازند دوره های این بخشنامه را در صورت امکان به صورت آموزش  الکترونیکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.

   

    نظارت و ارزشیابی

   

  ماده 9- در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی موسسه های مجری آموزشی یا مدرسان، لغو صلاحیت آنها برای تدریس دوره های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

   

  ماده 10- دستگاه های اجرایی در سطح ملی موظفند گزارش عملکرد شش ماهه شامل آمار و اطلاعات دوره های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (امور سیستم ها و دولت الکترونیک) و در سطح استانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

    ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن نظارت بر اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت شش ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن ، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخص های نظام ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها لحاظ می نماید.

   

  ماده 12-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است براساس نیازهای شغلی کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات نسبت به، به روزرسانی دوره های پیوست اقدام و حداکثر هر 3 سال یکبار براساس نیازسنجی که از دستگاه ها به عمل می آورد،آن را مورد بازبینی و اصلباح قرار دهد.

   

  ماده 13-  این بخشنامه با توجه به ضورت تعیین صلاحیت مدرسان دوره ها، پس از اعلام اسامی آنها از طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تاریخ 1394/2/15 قابل اجرا می باشد

   

   

   

   

   

                                           محمود عسکری آزاد

   

                                                    جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

   

                                                    و رئیس کمسیون توسعه دولت الکترونیکی

   

  برای اشتراک در خبرنامه عضو شوید

  logo-samandehi